WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Epidemiologia Zadania

Zadania - Nadzór Przeciwepidemiczny

Zadania w zakresie nadzoru pzeciwepidemicznego


I.    Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń

 1. nadzór nad rejestracją i opracowaniem przypadków zachorowań / podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne oraz wybranych biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych w Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 2. realizacja nadzoru nad grypą opartego na systemie „sentinel”
 3. opracowywanie rocznego, wojewódzkiego raportu o zakażeniach zakładowych i drobnoustrojach alarmowych
 4. współpraca z instytutami naukowo-badawczymi  (np. PZH, KOROUN), organami PIS innych województw oraz innymi służbami i inspekcjami


II.    Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych

 1. bieżąca analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie rejestrowanych chorób zakaźnych i zakażeń.
 2. formułowanie ocen sytuacji epidemiologicznej województwa świętokrzyskiego w zakresie rejestrowanych chorób zakaźnych.
 3. udział w ocenie stanu sanitarnego zakładów opieki zdrowotnej woj. świętokrzyskiego.
 4. prowadzenie analiz zachorowań na wybrane choroby zakaźne.


III.    Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń

 1. prowadzenie wojewódzkiego rejestru nosicieli pałeczek duru brzusznego oraz kontrola nadzoru sprawowanego przez PSSE w tym zakresie
 2. nadzór nad opracowywaniem ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych na terenie województwa świętokrzyskiego
 3. nadzór nad opracowywaniem ognisk zakażeń szpitalnych
 4. merytoryczna weryfikacja wywiadów o zachorowaniach na niektóre choroby zakaźne
 5. nadzór nad działaniami podejmowanymi przez PIS w celu ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych i zakażeń
 6. nadzór nad przebiegiem wojewódzkich akcji deratyzacyjnych
 7. udział w kampaniach edukacyjnych


IV.    Nadzór w zakresie szczepień ochronnych

 1. weryfikacja i określanie zapotrzebowania rocznego na preparaty szczepionkowe dla województwa świętokrzyskiego, w celu realizacji PSO
 2. stały monitoring (z archiwizacją pomiarów) temperatur w urządzeniach chłodniczych do przechowywania preparatów szczepionkowych w magazynie WSSE
 3. dystrybucja preparatów szczepionkowych dla PSSE
 4. nadzór nad przechowywaniem preparatów szczepionkowych w magazynach PSSE
 5. nadzór nad realizacją programu szczepień ochronnych
 6. analiza realizacji (wykonawstwa) obowiązkowych szczepień ochronnych
 7. ocena  nadzoru PPIS nad środowiskami opornymi do szczepień
 8. prowadzenie rejestru i analiza przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych zgłaszanych na terenie woj. świętokrzyskiego
 9. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych

V.    Nadzór nad warunkami higieniczno –sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

 1. nadzór nad PSSE w zakresie prawidłowości przeprowadzania kontroli placówek ochrony zdrowia
 2. sporządzanie rocznego sprawozdania z nadzoru PIS nad zagadnieniami dezynfekcji i sterylizacji w woj. świętokrzyskim

VI.    Udzielanie porad, informacji oraz prowadzenie szkoleń w zakresie zagadnień przeciwepidemicznych

 1. prowadzenie bezpośredniego i telefonicznego poradnictwa w zakresie zagadnień przeciwepidemicznych
 2. współpraca z mediami
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników PSSE w zakresie zagadnień pionu przeciwepidemicznego
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie zagadnień pionu przeciwepidemicznego

VII.    Udział w zwalczaniu skutków wystąpienia sytuacji kryzysowych

 1. prowadzenie rezerwy preparatów dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej
 2. nadzór nad przechowywaniem i wykorzystaniem sprzętu, i środków przeciwepidemicznych w magazynach PSSE
 3. udział w organizowaniu akcji szczepień ochronnych w zależności od sytuacji


VIII.    Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie kompetencji  (II instancja)

 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych woj. świętokrzyskiego
 2. rozpatrywanie skarg, wniosków, zażaleń


IX.    Inne zadania związane z merytorycznym nadzorem nad PSSE

 1. opracowywanie wytycznych do planów pracy PSSE
 2. udział w zatwierdzaniu planów pracy PSSE
 3. udział w kontrolach kompleksowych PSSE
 4. przeprowadzanie kontroli doraźnych/tematycznych pracy PSSE
 5. wydawanie zaleceń do realizacji

Tobaco Free Cities  logo test na HIV

Jesteś tutaj: Start Epidemiologia Zadania