Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Działania przy imporcie i eksporcie żywności

 

Import i eksport żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – jakie działania winien podjąć importer lub eksporter.

 

W przypadku importu do Polski żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością pochodzących z państw trzecich (kraje poza UE) przedsiębiorca odpowiedzialny za przywóz ww. towarów powinien złożyć wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej do właściwego granicznego państwowego inspektora sanitarnego lub do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku dokonywania kontroli w miejscu przeznaczenia (tj. w siedzibie importera albo odbiorcy).

Powyższy wniosek przedsiębiorca powinien złożyć nie później niż na 48 godzin, a w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie nie później niż na 24 godziny, przed planowanym przywozem.

W wyniku przeprowadzonej kontroli właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje świadectwo stwierdzające spełnienie wymagań zdrowotnych. Przedsiębiorca, który zamierza importować żywność lub materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością z innego kraju Unii Europejskiej nie musi składać wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ponieważ zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania oraz swobodnego przepływu towaru żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością dopuszczone do obrotu w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogą być wprowadzane do obrotu we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Jednakże, przedsiębiorca powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że importowany przez niego środek spożywczy, czy wyrób lub materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością jest bezpieczny i spełnia wymagania jakości zdrowotnej.

W kwestii eksportu żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością poza terytorium Unii Europejskiej przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Powyższy wniosek może złożyć producent lub przedsiębiorca, który znajduje się w posiadaniu towaru przeznaczonego na eksport, tj. pośrednik. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej należy złożyć do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który ma możliwość przeprowadzenia tej kontroli na podstawie dokumentacji, oględzin towaru oraz oceny warunków składowania i transportu. Na podstawie ww. czynności organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaje świadectwo spełnienia wymagań zdrowotnych.

Przepisy prawa, zarówno europejskie, jak i krajowe dotyczące importu i eksportu środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego w zakładce „Działalność gospodarcza", ,,Produkcja i obrót", w katalogu „Import i eksport".