Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Zakaz utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych

Obowiązujące przepisy prawa jednoznacznie wskazują na niedopuszczalność utylizacji odpadów żywnościowych przy pomocy młynków koloidalnych i wprowadzaniu ich do urządzeń kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2019r., poz. 701) ulegające biodegradacji odpady żywnościowe m.in. z gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność mieszczą się w definicji bioodpadu i należy je traktować jako odpady komunalne, które powinny podlegać selektywnemu gromadzeniu i dalszemu zagospodarowywaniu przez właściwe podmioty.

W konsekwencji, zagospodarowanie wskazanych odpadów komunalnych w drodze stosowania młynków koloidalnych jest nieprawidłowe i sprzeczne z literą obowiązującego prawa:

Reasumując, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska przekazanym do Głównego Inspektoratu Sanitarnego ustawa o odpadach nie dopuszcza usuwania odpadów do środowiska za pomocą młynków koloidalnych. W opinii Ministra Środowiska jedyna sytuacja, w której młynki koloidalne miałyby zastosowanie to taka, gdy służą one jedynie do wstępnego rozdrobnienia odpadu z pominięciem urządzeń kanalizacyjnych w celu jego dalszego przekazania przedsiębiorcy zajmującego się zagospodarowaniem bioodpadów.

Kwestie stosowania młynków koloidalnych do unieszkodliwiania odpadów leżą w kompetencjach Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1355) prowadzi nadzór nad instalacjami i urządzeniami chroniącymi środowisko przed zanieczyszczeniem. W związku z powyższym, wszystkie zapytania przedsiębiorców dot. ewentualnej zmiany podejścia do zakazu stosowania w zakładach produkcji i obrotu żywnością młynków koloidalnych do usuwania odpadów żywnościowych, należy kierować do ww. właściwych organów.