WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Gospodarka odpadami w obiektach żywnościowo-żywieniowych

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Gospodarka odpadami w obiektach żywnościowo-żywieniowych

Gospodarka odpadami w obiektach żywnościowo-żywieniowych oraz nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ww. zakresie.

Załącznik nr II rozdział VI „Odpady żywnościowe” rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych reguluje sposób postępowania z odpadami w obiektach. Zgodnie z powyższymi przepisami, każdy zakład powinien mieć opracowane procedury określające sposób postępowania z żywnością nieodpowiadającą wymaganiom jakości zdrowotnej oraz odpadami żywnościowymi, mając na względzie wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia innych surowców i produktów gotowych. Ponadto, zgodnie z tym rozporządzeniem w zakładach produkcji i obrotu żywnością odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne oraz inne śmieci muszą być  składowane w zamykanych pojemnikach odpowiednio skonstruowanych, utrzymywanych w dobrym stanie i łatwych do czyszczenia i dezynfekcji, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego wykażą właściwemu organowi, że inne typy używanych pojemników lub systemy usuwania są właściwe.

W zależności od rodzaju odpadów oraz ich przeznaczenia powinna być zawarta stosowna umowa przez przedsiębiorcę z odbiorcą odpadów działającym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach lub na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009  z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach sprawowanego nadzoru w zakresie odpadów żywnościowych, kontrolują postępowanie z tymi odpadami na terenie nadzorowanych obiektów żywnościowo-żywieniowych, sprawdzają dokumentację zakładu, w tym dokumenty umożliwiające identyfikację producentów i odbiorców żywności oraz posiadanie przez przedsiębiorcę stosowanych umów na odbiór odpadów z właściwą firmą.

W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania  kontroli sanitarnej nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami na terenie nadzorowanych zakładów, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą stosowne postępowania administracyjne. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych  i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie  w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień. Ponadto, zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przedsiębiorca, który nie wdraża w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych lub nie przestrzega wymagań higienicznych, podlega karze grzywny w formie mandatu karnego.

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Gospodarka odpadami w obiektach żywnościowo-żywieniowych