WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Informacje dla importerów żywności

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Żywność - informacje dla przedsiębiorców

Informacje dla importerów żywności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego, na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zostały zamieszczone „Informacje dla importerów żywności”.

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych (dotychczasowe rozporządzenie nr 669/2009) lub nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu do UE z niektórych państw trzecich (m.in. dotychczasowe rozporządzenie nr 884/2014, nr 2015/175, nr 2017/186, nr 2018/1660, nr 211/2013 oraz nadal obowiązujące rozporządzenie nr 2016/6 (ostatnia zmiana: nr 2019/1787) oraz decyzja nr 2011/884/EU). Informacja dotycząca przepisów obowiązujących po dniu 13 grudnia 2019 r. znajduje się w pkt II niniejszej informacji.

W przypadku pozostałych produktów nieobjętych tymi przepisami stosuje się przepisy krajowe, a więc zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) należy złożyć wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych. Aktualnie nie muszą być one zgłaszane poprzez system TRACES-NT.

Dodatkowe informacje dotyczące stosowania systemu TRACES znajdują się w prezentacji  opracowanej przez Komisję Europejską dostępnej jedynie w wersji angielskiej oraz w filmie udostępnionym na stronie internatowej Komisji Europejskiej (wersja angielska):

http://ec.europa.eu/avservices/play.cfm?ref=I091404&;videolang=pl

W przypadku przywozu z państw trzecich żywności pochodzenia niezwierzęcego objętej wzmożonymi kontrolami wynikającymi z przepisów unijnych należy zgłosić towar do kontroli granicznej poprzez wypełnienie i przesłanie dokumentu CHED-D. Zastąpi on dotychczas stosowany CED (Common Entry Document – Wspólnotowy Dokument Wejścia).

W tym celu dla każdej importowanej przesyłki należy wypełnić I część dokumentu CHED-D (Common Health Entry Document – Wspólny zdrowotny dokument wejścia).

Dokument CHED-D wypełnia się wyłącznie elektronicznie w systemie TRACES-NT. Przesłanie dokumentu jest równoznaczne ze zgłoszeniem przesyłki do kontroli granicznej.

Aby wypełnić dokument CHED-D należy przed dniem 14 grudnia 2019 r. założyć konto
w systemie TRACES-NT.

Konto w systemie TRACES-NT zakłada się jednorazowo bezpłatnie na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W celu założenia konta należy postępować zgodnie z INSTRUKCJĄ.

I część dokumentu CHED-D wypełnia się zgodnie z INSTRUCJĄ. Ponadto należy uwzględnić wskazówki określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1715.

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z najbliższą powiatową lub graniczną stacją sanitarno-epidemiologiczną. Dane kontaktowe stacji sanitarno-epidemiologicznych można odnaleźć za pomocą wyszukiwarki jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która znajduje się na stronie internetowej www.gis.gov.pl w zakładce „Kontakt”

W przypadku produktów objętych przepisami UE kontrola graniczna nie odbędzie się, jeżeli importer nie wypełni i nie prześle I części dokumentu CHED-D za pośrednictwem systemu TRACES-NT.

Istotne jest, że należy dokonać wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłki do BCP co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym jej przybyciem, co wynika
z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1013.

Od dnia 14 grudnia 2019 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) oraz rozporządzenia delegowane i wykonawcze wydane na jego podstawie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą przeprowadzać kontrole graniczne żywności pochodzenia niezwierzęcego w punktach kontroli granicznej – BCP (border control post) dotychczas nazywanych wyznaczonymi miejscami wprowadzenia DPE (Designated Points
of Entry).

Wymagania dla BCP zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/1014 z dnia 12 czerwca 2019 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy w zakresie minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej, w tym ośrodków inspekcyjnych, oraz formatu, kategorii i skrótów stosowanych w wykazach punktów kontroli granicznej i punktów kontroli.

Wykaz wyznaczonych BCP zostanie opublikowany na stronie internetowej GIS. Wykaz ten będzie na bieżąco aktualizowany.

Kontrole graniczne będą odbywały się w oparciu o przepisy rozporządzenia (UE) 2017/625 oraz wydane na jego podstawie rozporządzenia delegowane i wykonawcze.

II  Opublikowane akty prawne wykonawcze i delegowane, które będą obowiązywały od dnia 14 grudnia 2019 r. (aktualizacja na dzień 05.11.2019):

  1. Wykazy towarów objętych przepisami unijnymi:

– rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1793 z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie tymczasowego zwiększenia kontroli urzędowych i środków nadzwyczajnych regulujących wprowadzanie do Unii niektórych towarów z niektórych państw trzecich, wykonujące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 i (WE) 178/2002 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009, (UE) nr 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 i (UE) 2018/1660;

– rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/6 z dnia 5 stycznia 2016 r. wprowadzające specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych
z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 322/2014 (ostatnia zmiana: nr 2019/1787);

– decyzja wykonawcza Komisji nr 2011/884/UE z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu
w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE

  1. Wcześniejsze powiadomienie o nadejściu przesyłki:

– rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii;

  1. Obowiązek dołączania dokumentu CHED do przesyłki:

– rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1602 z dnia 23 kwietnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w zakresie wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia, który towarzyszy przesyłkom zwierząt
i towarów do ich miejsca przeznaczenia;

  1. Funkcjonowanie systemu IMSOC oraz wzory dokumentów CHED (CHED-D – dla produktów pochodzenia niezwierzęcego):

– Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami
w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie
w sprawie systemu IMSOC”).

Wymagania dotyczące importu kiełków:

– rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/625 z dnia 4 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

– rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/628 z dnia 8 kwietnia 2019 r. dotyczące wzorów świadectw urzędowych dla określonych zwierząt i towarów oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759
w odniesieniu do tych wzorów świadectw.

Informacje dotyczące zasad wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE, w tym żywności zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego na użytek własny, znajdują się na stronie internetowej Inspekcji Weterynaryjnej   https://www.wetgiw.gov.pl/

 

Jesteś tutaj: Start Żywność Poradniki Żywność - informacje dla przedsiębiorców Informacje dla importerów żywności